Bemutatkozás
 
IRODALOM
NÉPRAJZ
KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA
TANULMÁNYOK
MEGEMLÉKEZÉSEK
EMLÉKÉLESZTÉS
SZENTI TIBOR KÖNYVEI
AZ OSZK MEK INTERNETEN
Hódmezővásárhely Magyar Örökség-díjas
(Budapest, MTA székház, 2010. június 19.)
Kresz Albert fotóművész képsorozata
Szenti Tiborról 2010. november 24-én,
a hódmezővásárhelyi határban.

BORNEMISZA PÉTER: ÖRDÖGI KÍSÉRTETEK,
AVAGY RÖTTENETES UTÁLATOSSÁGÁRÓL
EZ MEGFERTÉZTETETT VILÁGNAK

(SEMPTÉN, PÜNKÖSD TÁJBA, 1578.)

Nemeskürty István, aki a kötet 1977-es kiadását sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta, utószavában ezt írta Bornemisza Péter itt tárgyalt munkájáról: "A magyar irodalom műfaját tekintve máig egyedülálló, különös remekműve."

Ki volt a könyv szerzője, Bornemisza Péter? Képzett protestáns lelkész, evangélikus igehirdető, akiről föltételezik, hogy Padovában talán még az orvostudományba is bele kóstolt. Hívatásán túl társadalomkritikusként üldözött, eretnek tudományos, új tanaiért az egyház által kritizált, irodalmi munkásságáért, a népi devianciát gyakran kutató néprajzi gyűjtéseiért nem éppen ünnepelt ember. Felesége, gyermekei pestisben meghaltak, ő többféle betegségben kínlódott. Járványok idején a döghaláltól szenvedőket vigasztalta és fölkészítette őket a halálra. Bűnös emberi természetétől szenvedő, önmagát az ördög csábításaitól megtartóztató, nem egyszer elbukó prédikátor. Mindebből érzékelni lehet, hogy súlyos lelki terheket cipelő ember volt.

Kortársa Heltai Gáspár, tanítványa a költő Balassi Bálint, aki Esztergom várának török ostrománál életét adta hazájáért. Bornemisza írta az első magyar nyelvű lírai verset: a Siralmas énnéköm címűt, amelyet középiskolás tanulmányainkból jól ismerünk. Ugyancsak ő írta a Magyar Elektra című világi drámát, az első ránk maradt bölcsődalt, öt kötetben az első magyar nyelvű prédikációskönyvet, vagy postillát, amely valláserkölcsi tanításán túl szépirodalmi szándékkal fogalmazódott. Saját nyomdája volt, amelyet a vallásüldözés következtében gyakran kellett magával menekítenie. Kinyomtatta Szkhárosi Horváth András énekeit.

Bornemisza élete és működése a 16. századra esett. Ez a fölfedezések kora, amikor visszavonhatatlanul fejlődnek a természettudományok, mind inkább döngetik az ortodox keresztény vallási tanokat és többek között kialakul a lélektan. Az ember vizsgálni kezdi saját lelki működését és amit a föltárulkozó jelenségekből nem ért; amit a világban és önmagában rossznak minősít, azt az ördögtől származtatja, vagyis egy tőle független, erőszakkal rajta uralkodó szellem tevékenységének képzeli. Ettől a fölfogástól Bornemisza sem mentes, aki sokat foglalkozott az ördögi praktikával.

A lélektan fejlődése következtében a protestantizmus elsőnek csatlakozik az új, az ortodox kereszténység szempontjából eretnek tudományokhoz. Nagy szerepe éppen abban van, hogy amikor a gyónást eltörli, a fönnálló lelki gondokat, a bűn megbánását és földolgozását nem egy közbülső személyre, a pap közvetítésére hagyja, hanem önmagára a hívő emberre, lelkiismeretére.

A csöndes elmélyülésünk és lehajtott fővel történő imádkozásunk némileg hasonlít arra, amikor a zsidó ember csíkos szélű kendőjébe burkolózik, elszigetelve magát a külvilágtól, hogy kettesben maradva Istenével, bocsánatát kérje. Amikor az istentisztelet során hitvallást teszünk, olyan ez, mint a gyónás utáni fogadalom, hogy a bűnre vezető alkalmakat elkerülve, Istennek hű és hívő gyermekei leszünk. Ezt a lelki szabadságot kaptuk a reformációval, amely egyben komoly teher is, mert bűneink maradéktalan tisztázása egyéni föladatunkká vált. Ennek súlyát érezték a 16. századi fölvilágosult prédikátorok is, mint Bornemisza Péter.

A vizsgált korszak - bár régen túljutott Mátyás király pazar, világias, nyugat-európai mértékű kultúrájának megújhodásán - még a reneszánszra esett. Erdélyben megszűnik a reformált keresztyén vallási felekezetek terjeszkedése, és a kibontakozó szellemi szabadság fölött ismét a jezsuita rend akar uralkodni. 1577-ben a Spanyolországban bigott katolikus neveltetésben részesült Rudolf császár megtiltotta a nyilvános evangélikus vallásgyakorlatot, és megkezdődött a protestánsok kíméletlen üldözése. Ebben a korszakban viszonylag még több vallási türelmességet kaptunk a török hódoltsági területeken, mint ott, ahol német befolyás érvényesült.

Az egyházi és világi gondolkodásban, de a teológiai, művészeti és irodalmi munkákban is fokozott hangsúlyt kap az ördög, aki a megoldatlan történelmi helyzetet és a nemzeti fejlődés ellen ható zsarnokságot egyaránt példázza. Kettős és ellentétes erők hatnak a világi, illetve egyházi fejlődésre. A reneszánsz kinyitja a kaput a szellem és a lélek kitárulkozása előtt, a történelem, a politika pedig meg akarja őrizni a feudalizmust, az oligarchák középkori jellegű uralmát. E vívódást még az olyan fölvilágosult ember is, mint Bornemisza Péter - jobb magyarázatot nem találva a jelenségre - az ördög praktikájának tartja.

Jellemző azonban, hogy ez a korszellem az egész művelt Európát érintette. Bornemisza kortársa a 16. századi németalföldi festő: Hieronymus Bosh, akinek fantasztikus festményein rendre megjelennek az ördögök, úgy is mint, ahogy a klasszikus ábrázolások mutatják: szőrös lények patával, farokkal és szarvakkal, de mint elképesztő fantázialények, rémisztő szörnyek is, akik az emberek testén, lelkén, egész születő új egyéniségén, magán az individuumon uralkodnak. Több festményén külön részletként jelenik meg a pokol elfajzott, szörnnyé vált ördögeivel, akik a középkori embertelen kínzásokat is fölulmúló módszerekkel mészárolják a birtokukba került embereket. Az 1475 körül készült A hét fő bűn című mű Pokol részlete, vagy A szénásszekér, illetve a Gyönyörök kertje Pokol illusztrációja, illetve az 1510-ben festett Szent Antal megkísértése jó példák erre.

Az ördögben való hit mind jobban eluralkodik. Valamennyi emberi gyarlóságnak ő lesz az oka, akit ezért mint bűnbakot pörölni lehet. Ezzel az ártó lélekkel csap össze a haladó szellem, amely még győzni képtelen. Ezért Isten az egész bűnös világot Szodoma és Gomorrhaként fogja a közelgő végítéletben elsöpörni. Bornemisza Ördögi kísértetek című művében is egyszerre van jelen a történelmi és természeti csapások sora, amelyek együtt Isten figyelmeztetései az egész bűnös társadalommal és az egyes emberrel szemben.


Az anyag többi része olvasható:
WEB (HTML) formátumban: bornem.htm (81.0 KB)
Word (DOC) formátumban: bornem.doc (65.5 KB)
Adobe Acrobat (PDF) formátumban: bornem.pdf (100.5 KB)
Az Adobe Acrobat olvasóprogram ingyenesen letölthető az Adobe honlapjáról: Acrobat Reader


Copyright © Szenti Tibor. Minden jog fenntartva!