Bemutatkozás
 
IRODALOM
NÉPRAJZ
KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA
TANULMÁNYOK
MEGEMLÉKEZÉSEK
EMLÉKÉLESZTÉS
SZENTI TIBOR KÖNYVEI
AZ OSZK MEK INTERNETEN
Hódmezővásárhely Magyar Örökség-díjas
(Budapest, MTA székház, 2010. június 19.)
Kresz Albert fotóművész képsorozata
Szenti Tiborról 2010. november 24-én,
a hódmezővásárhelyi határban.


HOLLER LÁSZLÓ MŰVÉSZETEA föld, a víz és a levegőég, e három őselem színeinek áttűnő fényekkel történő megvilágítása jellemzi Holler László festészetének alapjait. A varsában megcsillanó halat, vagy a ködös téli táj arculatát olyan egyéni színekkel és káprázat nélküli fényekkel ábrázolja, amely minden más művész természetábrázolásától megkülönbözteti.

Dr. Haan Ferenc művészettörténész – a Művészeti Akadémia tagja – Holler első képeskönyvében, a 2001-ben magánkiadásban megjelent Rajzok, Írások előszavában így jellemezte:


Noha a művész két lábbal áll a valóságban, néhány opuson mégiscsak földerengenek misztikus elemek. Egész pontosan: megjelennek a panteizmus, a gyökereiben görög (helenisztikus) filozófia tanulságai.

A görög panteista filozófus nem ismerte el a természetfeletti Istent. Istent a természettel azonosította. Fában, fűben, vízben, égben ott van a jelenvaló Isten.”


Ez a találó jellemzés nem véletlen. Holler László a 20. század azon alkotói közé tartozik, aki hivatása, családja, életkörülményei miatt urbánus környezetben él, bár kertes házában a flórának és faunának a maga által kialakított szigetét hozta létre, mégis lehetőségei szerint szüntelenül keresi a természetet, és benne az iránta való tisztelettel elmerül, szellemi táplálékot gyűjt.

1938 nyarán Budapesten született. 1952-től 1957-ig a Soproni Tanítóképző Intézetben, majd 1970-től 1972-ig a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végezte tanulmányait. A rajz és festészet alapjait 1952-től 1956-ig Tolcsvai Nagy Géza erdélyi származású, kiváló művésztanár szabadiskolájában tanulta. Máig meghatározó számára az itt szerzett tudás. Tolcsvai szavai minden alkotásában föllelhetők. A mester így fogalmazott:


Egy képen, a legkisebb részben is benne kell lenni az egésznek. Egy jókora alkotásból, ha bélyegnagyságú darabot emelünk is ki, annak az egészet láttatnia kell. Az igazi műtárgynak nincs felesleges, kidolgozatlan részlete.”


Holler László ehhez az alapigazsághoz Tornyai János tanítását is hozzáadta:


Egy festményen a rajznak nem kell látszani, de benne kell, hogy legyen.”


A tollrajzait biztos manuális tudás és finom rajzkészség jellemzi. Amikor a természetből vett példákat ábrázol, legyen az növény, vagy állat, nem szakkönyvekből másolja le a virágot, vagy az állat alkatát. Saját megfigyelését használja föl, mint belső látomást, amelyet idegsejtjei őriznek meg egy életen át. Az arc, kéz és a testforma ábrázolása sem fényképszerű, hanem a téma lényegét megragadó, finom rajzolat. Holler László alkotásaihoz több technikát fölhasznál. Az olajt, olajtemperát, temperát, akrilt, és égetett kerámiát alkalmaz. Mindegyikben otthonosan mozog.

1960-ban költözött Hódmezővásárhelyre, itt nősült, s a művészetét segítő feleségével itt nevelte föl fiát és lányát. A hegyvidéki táj után, mint tanyai tanító és vadász megismerkedett az Alfölddel. Bár festményein meg-megjelennek az ifjúkori hegyes vidékek, és gyakori kirándulásaival máig kötődik hozzájuk, a legtöbbet ábrázolt alkotásaiban a tanyavilág, a Tisza és pusztai táj tűnik elő.

Pedagógiai és művészeti tevékenységét többször elismerték. Munkásságát 1978-tól nívó- és ösztöndíjak, munkajutalmak és szakmai kitüntetések kísérik. Négy évtizedig tanított vásárhelyi iskolákban, 1967-től a Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskola egyik szakmai vezetője volt. 1962-től 2010 áprilisáig 29 kiállításon vett részt. Hódmezővásárhelyen 8 alkalommal. Kiállított a Vásárhelyi Őszi Tárlatokon, a Dél-Alföldi Tárlatokon, a Tavaszi Tárlatokon, egyéni és közös kiállításokon; nagyvárosokban, kisebb településeken, és külföldön is nem egyszer. Alkotásai közgyűjteményekben, intézményekben, és magángyűjtőknél nagyon sok helyen megtalálhatók.

Magát így jellemzi:


Én egy kismesternek tartom magam. Igaz, nem akárkikhez képest. Igyekszem olyan esztétikai értékeket létrehozni, amelyek igaz emberi gondolatokat, érzéseket közvetítenek, amivel másoknak is örömet szerezhetek.”


Különös, és rögtön szembetűnő, hogy képein több a halász, mint a vadász. Fogalmazása szerint, az utóbbit az amatőr művészkedés sablonossá tette. A halász esetében a természettel küzdő és győzedelmes ember emelkedik ki, mint „Simon, a halász” című festményén, és akaratlanul is Jézus szavaira emlékezünk, aki tanítványainak megígérte, hogy „emerhalászokká teszlek benneteket.” A halász témájú festményeken az őselemek, az ember és a hal egyaránt bibliai méltósággal van jelen.

Figyeljünk föl arra, hogy Holler László tájábrázolásaiban a negyedik dimenzió, az idő is mindig jelen van. Első kiállítását a budapesti Eötvös Kollégiumban rendezte. Már ennek is a „Négy évszak a természetben” címet adta. Képein a nap- és az évszakok változásai adják a alaphangulatot, mint utasnak a térkép és iránytű, amikor tájékozódni akar.

A perspektíva és a horizont ábrázolása természetes követelmény, amely nélkül nincs tájképfestészet, de Holler dimenzióit a természetben az idő és ember eszmeileg határozza meg. A „Hajnali fényben” című festményén a szemlélő előtt a sejtelmesen finom ködben messze haladó kocsi a végtelenség egy újabb érzetét tárja föl. Hasonló jelenséget látunk a Juhász Gyula gyönyörű versét idéző „Tiszai csönd”, vagy a „Gémek a túlparton” és más festményeiben, ahol az égben lebeg, vagy száraz kórón, nádszálon ül egy kismadár.

A távlatok mellett az ábrázolás következő misztériuma a „megfogható közelség”. A hatalmas csokorba fogott napraforgó fején üldögélő galamb, a „Májusi erdőzsongás” sűrű élettenyészete, vagy a színpompában gazdag, „Mediterrán kerti tó”, ahol leszakajtható közelségben tűnnek föl a víz és a part virágai.

Végül az elmúlás rendkívül finom érzékeltetését láthatjuk az „Ahol a tanya volt” című festményén. A tájból csak egy lapos halom és a hó alól néhány megtört, elsárgult kóró szára valamint száradó, csonkolt fűzfa búvik ki. Micsoda nagyszerű ábrázolás, amely jelzi, hogy ha eljön a várva várt tavasz, hiába olvad el a hó, a tanya már nem épül újjá, helyén a vetés nem zöldell ki, mert ez holt világ. Milyen megfigyelés kellett ehhez? Az a tájjal való együttélés, amely Holler Lászlóra jellemző. Több elhagyott tanyát, valamint egy, a Nagy Szigetben lévő romos pásztorfészert éveken keresztül megfigyelt és látta, hogy a természet miként hódítja vissza mindazt, ami az övé, és művészi ábrázolásával figyelmeztet bennünket: egyszer minden elpusztul, amit ember hozott létre.

Holler festményein az ember, a ház, a fa, a madár és a vad attribútumokká nemesedik. Figyelmeztet, hogy a szőlő egyszer beérik. Egyes képein ott láthatók a szüret és a bor; a hellenisztikus lenge fátylakba öltözött lányok, menyecskék, akik számunkra visszahozzák az életet és a pusztuló világból újra fakadó ligetet teremtenek. Festményeinek lelke van, amely maga a természet panteisztikus istene. Így áll az ember Holler László alkotó közegében két világ határán, amely azért nem teremt ellentétet, mert a művész ecsete, mint varázsvessző, az ezerkarú Siva tánclépésével a tüzes kör küszöbén át tud lépni, és hol az életet teremti újjá, hol a halált osztja, hogy a természet egyensúlya megmaradjon.


Hódmezővásárhely, 2010. április 15.

*

Képek megtekintése
ARTEMISZ – DIANA

 

Holler Lászlót ifjú házas koromban ismertem meg, és mivel jövőre lesz az aranylakodalmunk, büszkén vallhatom, hogy közel félévszázados, töretlen barátság köt össze bennünket. Nem lakunk egymás portáján, még csak sűrűn sem találkozunk, de minden együtt töltött óra után közösen megállapítjuk, hogy szinte azonos a szemléletünk, és valamennyi emberi értékben – a természetszereteten át – egyet értünk. Holler tárlatait több alkalommal nyitottam meg, a kapott és vásárolt festményeit pedig családunk féltve őrzi.  

Festő barátom különös egyéniség, tele jó szándékkal, adakozó kedvvel, időtlen alkotókészséggel, aki néha éveket tölt egy-egy kép gondolatával, mire megformálja, máskor meg önti magából a kiváló festményeket. Ezek közé tartoznak a kerámiaképek, amelyek közül immár kettő is Sóshalmon áll, a borászat egyre szebbé és vendégváróbbá váló központjában.

 Büszkén vallhatom, hogy Szent Orbánnak, a legeredményesebb szőlővédőnek – Holler László itteni első kerámiafestményének – az Égető Melinda néprajztudós által történt avatásán is részt vehettem. Holler a Szent Orbán teljes alakos rajzát szintén létrehozta, és rákerült a kiváló 2000-es évjáratú „Kossuth Lajos bora” sóshalmi kövidinka címkéjére.

Barátomnak eddig mintegy 15 olyan festmény- és rajzkiállítása volt, amelyen teljesen új kollekcióval rukkolt ki. Olyan kiállítása, ahol korábbi képei közül is válogatott, ennek a háromszorosa. Hallatlan termékenységének összegzése lehet az, hogy az országban igen sok településen, mintegy 3-4 ezer alkotását őrzik. Öt kerámiaképe pedig természetes környezetben került elhelyezésre.

Holler László rendkívül finom, olykor fanyar humorral megáldott beszédstílusa ösztönzött arra, hogy igyekszem a most fölavatásra kerülő kerámiaképének istennőjét bemutatni.

A görög Artemisz – a rómaiaknál DianaZeusz és Létó gyermeke, Apollón ikertestvére a görög mitológiában. Neve a görög „egészséges” szóval rokonítható. Ennek ellenére, meglehetősen ellentmondásos, különös személyiség volt. Artemisz a Hold és a vadászat szűz istennője, ő segít a szülésnél, és védelmezi a nőket, gyermekeket.

A vadállatok úrnőjeként is tisztelték. Szent állata a szarvastehén volt, ezért sokan a csodaszarvast űző Hunor és Magor pártfogójának is vélik, meglehet, nem alaptalanul. Mások azonban egyenesen azonosítják a csodaszarvassal, és a két testvér ősanyjának tekintik.

Az istennő igen kemény büntetést rótt ki arra, aki szűzi tisztaságát akár csak egy kicsit is veszélyeztette. Így történt, hogy egy Aktaión nevű vadász megpillantotta Artemiszt és nimfáit, ahogyan egy eldugott medencében meztelenül fürödtek. A csodás látványtól Aktaión teljesen megfeledkezett magáról és mereven bámulta az istennőt. Artemisz észrevette a leskelődőt és szarvassá változtatta, majd dühében ráuszította saját kutyáit, és széttépték szarvasnak hitt gazdájukat.

Másik alkalommal Zeusz szemet vetett Artemisz egyik nimfájára, Kallisztóra, akit úgy csábított el, hogy Artemisznek álcázva magát, megkörnyékezte a nimfát. A kaland magvasan sikeredett. Miután megszületett tőle Arkasz, Artemisz iszonyatos dühében Kallisztót medvévé változtatta, majd „levadászta”. Az ő emlékét őrzi az éjszakai égbolton a Nagy Medve csillagképe, vagyis a Göncölszekér.

Midőn a görög lányok elérték a pubertás kort, Artemisznek ajánlották őket, mint szüzeket. Ha házasságra adták a fejüket – aminek egyébként Artemisz nem volt ellenében –, akkor egy máglyán föl kellett áldozniuk addigi szűz gyermekéletük holmijait, így a babákat, játékokat és egy hajfürtjüket.

Az Epheszoszi Artemisz-templomban állt az istennő egyik szobra, amelynek mellkasát a két oldala között három sorban tejtől duzzadó anyai emlők borítják. A Vatikáni Múzeumban őrzött Artemisz római szobormásolat modern elemzői szerint viszont, az „emlők” valójában az istennőnek évente áldozott szent bikák preparált heréi egy vastag, míves lánchoz rögzítve. A női mellek és a férfi herék együtt az élet nemzését és táplálását, a természet uralkodását szimbolizálják.

Artemisz szenvedélyes vadász volt, akit rövid szoknyában ábrázoltak, vállán azzal a tegezzel, amelyben Héphaisztosz, továbbá a Küklopszok készítette nyilak és az íja volt. Artemisz ezekkel mindig célba talált, akinek melléknevei: Nyilakat ontó, Nyílszerető, Zajongó és Vadűző.

Leggyakrabban az erdőkben vadászott oroszlánra, párducra, szarvastehénre és szarvasbikára. Ennek ellenére ő volt a gondozójuk, aki segítette, védte őket és utódlásukat biztosította.

Ezen a ponton térjünk vissza a mába. Nagyon jól választott mind a Vásárhelyi Róna Kft. és a Vadásztársasága, mind Holler László festőművész, amikor a pogány kor sok istene közül Artemisz megörökítését vállalták. E pogány istennő most is példaképe lehet a vadászoknak, hiszen nemcsak elejtette, de óvta is a természet nevelte vadakat. Pontosan így tett az én Holler László kedves barátom is.

Beszélgetéseink során emberi értékei közül kibontakozott előttem a természetszeretettől áthatott, elkötelezett, a természettől ránk bízott értékeket megbecsülő és óvó lelkülete. Ha összeadnánk azokat a kilométereket, amelyeket vadászás közben megtett, talán már a Földet is megkerülhette volna, és nem egy olyan útja volt, amikor egész nap csak hordozta, de meg sem szólaltatta fegyverét, mégis a világtól kapott értékekkel eltelve tért haza. Utóbb már a puska mellett a fényképezőgép is társául szegődött. Ezzel körülötte nem szűkült, hanem bővült a világ, mert egy dimenzióval többet látott és örökített meg, amellyel jól járt az időtlenné varázsolt táj, benne a vad is és mi is, akik élményeinek megörökített képeivel gazdagodtunk. Mindezt Artemisz szellemisége sugallja.

E sóshalmi Artemisz – Diana kerámia képe, a tőle megszokott finom, utóbb egyre világosabb, fénylőbb színekben már nem a harcias istennőt ábrázolja, ahogy ókori jellemrajzolói megfogalmazták; vagy, ahogy háborúktól, harcoktól zajos korunkban elvárhatnánk. Ráruházott attribútumaival, a jobb válla fölött kilátszó nyílvesszők végével, és a hajkoronájában elhelyezett tündöklő, félhold alakú jelvényével szerény, de fennkölt, nyugodt, fiatal, kívánatos nőt látunk magunk előtt. Ő már nem a történelem mélységes kútjából feltörő mitológiai hős, aki nagy vadászatok és elejtések, vagy az ért sérelmeinek megtorló hőse. A vadhajtások véget értek. Jobbján a vadászeb a fárasztó szolgálat után békésen ül. Istennőnk balljában nem elejtett fenevadak trófeáit tartja. Jóval szerényebb zsákmánnyal beéri.

Ez a Diana a mi végtelen pusztáink, magyar földünk, napbarnított, a bájait nem titkoló, mégsem frivol népi nőalakja. Erőteljes, de nem esetlen pornépi lábakon áll a földön. Nem félelmetes, hanem szeretni való, aki hagyta futni a csodaszarvast, hogy még nemzedékeken át vigye tovább a legendát! Nem lőtt sem őzet, sem vaddisznót. Beéri a mi mezőink színpompás fácánkakasával. Tudja, hogy az itt élő szorgos ember ebből is fölséges ételt készít, és szinte fölkínálja, türelmesen vár vele bennünket.

Különleges kultúrával rendelkezünk, mi magyarok, hiszen bár ezer éve keresztényekké váltunk, a pogány korból magunkkal hordozzuk az életadó Földanyánk hátán, gyors lovakon tovanyargaló Hunor és Magor, a két vadászősünk hagyatékát is, amely visszavezet Artemisz – Diana kultuszáig. Ez a nagyszerű kerámiakép megérdemli, hogy ünnepségünk végén emlékét szertartásos áldomással köszöntsük.

Önöknek köszönöm, hogy ezen a nagyszerű ünnepen együtt lehetünk!

 

Hódmezővásárhely, 2012. május 12.

*

Képek megtekintése


Copyright © Szenti Tibor. Minden jog fenntartva!