Bemutatkozás
 
IRODALOM
NÉPRAJZ
KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA
TANULMÁNYOK
MEGEMLÉKEZÉSEK
EMLÉKÉLESZTÉS
SZENTI TIBOR KÖNYVEI
AZ OSZK MEK INTERNETEN
Hódmezővásárhely Magyar Örökség-díjas
(Budapest, MTA székház, 2010. június 19.)
Kresz Albert fotóművész képsorozata
Szenti Tiborról 2010. november 24-én,
a hódmezővásárhelyi határban.

EMLÉKEZÉS A 125 ÉVES ATYÁRA

 

A török hódoltság utáni visszatelepülést követően, levéltári adataink vannak arról, hogy Hódmezővásárhely mezővárosban a nagycsaládok legidősebb férfi tagját - akié az osztatlan vagyon, hatalom és tisztelet volt - szerettei Atyának hívták. Így, kezdő nagybetűvel, ahogy a vallásos ember Isten nevét máig is írja. Nem voltak ők istenek, de nekik köszönhető, hogy a bujdosás nehéz éveiben is megmaradt a lakosságunk, és annyi sorcsapás, járvány, állatvész után önálló, nagytáji kultúrát tudtak alkotni.

Ennek a visszahozhatatlanul letűnt világnak utolsó pátriárkája Kiss Lajos néprajztudós volt, akit városa méltán hívott "Atyának". Még időben sikerült neki olyan értékeket összegyűjteni, amelyek népi kultúránk és hagyományunk pótolhatatlan részei voltak. Neki köszönhetők, hogy ezek máig megmaradtak. 1881. március 13-án, Hódmezővásárhelyen született. Édesapja egyszerű intézményi szolga volt, aki fiát beíratta a helyi Református Gimnáziumba. Útja innen Budapestre vitt, ahol 1903-ban elvégezte a színiiskolát, de a világot jelentő deszkákra alacsony termete miatt sohasem lépett. Visszatért szülővárosába.

Tornyai János vásárhelyi festőművész, az alföldi realizmus egyik vezéralakja, pesti, párizsi, német és olasz tanulmányútja után szintén ebben az időben tért haza. A kisparaszti sorból származó művész magával hozta a századforduló festői látásmódját és a polgárosodás szellemét. Maga mellé vonzott olyan országos rangú művészeket, mint Rudnay Gyulát, Endre Bélát, Rubletzky Gézát, Pásztor Jánost és másokat. Hozzájuk kötődött a szintén országos hírűvé vált Plohn József fotóművész és Kiss Lajos is. Velük indult el egy olyan művészeti központ és festőiskola kialakítása, amely az Aczél-korszak minden erőfeszítése, a jelenben is ható méltatlan mellőzése ellenére él. Hűen őrzi realizmusban gyökerező népi, nemzeti hagyományainkat.

A város 1904-ben egy nagyszabású mezőgazdasági és ipari kiállításra készült. Tornyai megragadta az alkalmat, hogy a rendezők, mint kézműipari termékeknek, helyt adjanak a kismesterségek által készített népművészeti tárgyaknak is. Szuggesztív tanítókészségével meggyőzte Kiss Lajost, hogy kezdje el a fazekasok, asztalosok, szűcsök, hímzők, szíjgyártók, kovácsok és más iparosok legszebb termékeit, a remekdarabokat gyűjteni. Egy papírlapra leírta, hogy a néprajztudomány szempontjából melyek a legértékesebbek. Ez a tárgyi néprajzgyűjtők számára máig érvényes iskolapélda volt, amelyet Kiss Lajos hűen betartott. A bemutatott anyag a kiállításon nagy sikert aratott, és a gyűjtemény szétszóródását megakadályozták. Még ebben az évben megszületett a város néprajzi múzeuma, amelynek 1912-ig Kiss Lajos volt az őre.

Kiss Lajos szinte "hályogkovácsként", minden szakmai fölkészültség nélkül indult el tudóssá váló pályáján. Múzeológiai ismereteit a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályán, és a kolozsvári egyetem régészeti intézetében, az 1907 és 1908 nyarán szervezett tanfolyamokon szerezte. Vásárhely városvezetősége négy évig fizetést sem biztosított, illetve további négy évig csak évi 400 Korona tiszteletdíjat adott neki, amelyből családdal megélni nem lehetett. Egzisztenciális gondjai arra kényszerítették, hogy elhagyja szülővárosát. 1912. december 1-től Nyíregyházán, a megyei múzeum alkalmaztja, ahol 1925-ig igazgató volt. Mind a város, mind a nagy tekintélynek örvendő Jósa András szakmailag, emberileg segítette. Németh Péter Szabolcs-Szatmár megyei múzeumigazgató, a Kiss Lajos születésének 100 évfordulójára kiadott visszaemlékezésében így írt:

Közel hat esztendeig dolgozott még együtt a mester és tanítvány: Jósa egész megyét átfogó osztatlan tekintélye segítette Kiss Lajost meggyökereztetni a nyíri homokon, bevezette az ásatási technikába, megismertette vele az egész, egy-két történelmi relikviától eltekintve csak régészeti emlékekből álló anyagot. Cserébe viszont Kiss Lajos szorgalmas famulusként készítette a kenézlői ásatás sírrajzait - melyek ma már tudománytörténeti mérföldkövek -  rajzolta a bronzleleteket, bevezette a cédulakatalógust, rendezte a szakkönyvtárat, s látogathatóvá tette a vármegyeház két kisebb, s egy nagyobb szobájában, Jósa egykori hivatali helyisége mellett található vármegyei múzeumot.

Kiss Lajos 1948-ban Budapestre költözött. Ebben az évben, elsők között kapta meg a Kossuth-díjat. Rövid ideig a Néprajzi Múzeumban tevékenykedett, és 1949-ben innen ment nyugdíjba. Rendkívül sokrétű tevékenységet fejtett ki. Tanulmányozta a földművelést, táplálkozást, népi építészetet, kerámiát, szűcsmesterséget, hímzést. Népzenei és helynévgyűjtést végzett. 1952-ben elnyerte a történelemtudomány (néprajz) doktora tudományos fokozatot. Móricz Zsigmond, Ortutay Gyula, Katona Imre, Filep Antal és sokan mások nagy elismeréssel méltatták. Tudomány és irodalom, hitelesség és olvasmányosság ötvöződnek egybe munkásságában - írta róla Kőszegfalvi Ferenc, egyik életrajzi írója.

Bárhova vetette a sors, mindig szülővárosának emlékei között teltek szorgos évei. Reymont "csukott szemhéja mögül" mindig a lengyel valóságot látta, és Párizsban írta meg a Parasztok-at, Kiss Lajos is hasonlóképpen követte a vásárhelyi nép életének leírását. Ahogy nagy tanítómesterének, Tornyai Jánosnak a művészetében helyt kapott a költészet és irodalom, úgy jelentkezett ez az Atyánál is. Tárgyhűsége, pontossága vitathatatlan. Tornyaitól azt is megtanulta, hogy a tudósok írásai mind olyan szárazak, akár a heptika, és a szegény emberek életét úgy írta le, mintha esszét, vagy elbeszélést fogalmazna. Így adta azt a többletet, a hangulatot, a hajdani hagyományos életmód színét, zamatát, citerákon megpendülő dallamait, amelyeket ő még látott, halott, érzékelt; és tehetsége volt megfogalmazni. Az utolsó Bölények egyike volt, ahogy kortársa, Bibó Lajos - Vásárhely mindeddig legnagyobb írója - nevezte a különleges képességű, utódok nélkül kihaló őseinket.

Ezt a fogalmazási, leírási stílust alkalmazta ethno-szociográfiai munkájában, az 1939-ben, az Athenćumnál megjelent Szegény ember élete, majd 1943-ban ugyanitt kiadott Szegény asszony élete című főműveiben. Kiváló munkája még, A hódmezővásárhelyi tálas mesterség. 1-3 Néprajzi Értesítő 1914, 1915, 1916; a Török károly: egy úttörő magyar folklorista emlékezete című tanulmánya a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium 1938-39 évi Évkönyvében; a Szegeden 1956-ban kiadott Vásárhelyi híres vásárok; vagy a Budapesten megjelent két kötete, a Vásárhelyi művészélet 1957-ből, és a Vásárhelyi kistükör 1964-ből.

Bántó szándék nélkül meg kell vallanunk, hogy a feldolgozási módszere ma már túlhaladott. A levéltári kutatások területén nem végzett alapos, a talált jelenségeket bizonyító történeti munkát. Mentségére legyen, hogy régen elszakadt szülővárosától, később súlyos szemműtéten esett át, így az itthoni barátait kérte meg egy-egy nélkülözhetetlen adat földerítésére. Hiányoznak nála a mérnöki jellegű, pontos épületfölmérések, a statisztikai és egyéb bizonyító módszerek alkalmazásai. Ugyanakkor mind a helyszíni gyűjtőmunkája, mind az adatközlőktől nyert emlékezések kiválóak. Mindezt ő szépmíves, irodalmi szintű mondatokkal foglalta örökérvényű könyvekbe, ahogy az ötvös-ékszerész elhelyezi az ékkövet az aranygyűrűben.

Budapesten példás családi körben élt. Az Atyát veje, Boross Géza, a kiváló festőművész, idős korában egy szép vásárhelyi gondolkodószékben, a paraszttrónusban ábrázolta, amint kézfeje ernyedten megpihen, de jóságos tekintettel szembenéz velünk. Amikor már nem járhatott haza, Boross Áron vásárhelyi unitárius kántortanítóval, Sipka Sándor egyetemi tanárral és másokkal levelezett. Készülő tanulmányaihoz kérte az adatokat. A megmaradt, és a nevét felvevő vásárhely-újvárosi általános iskolának adományozott, Boross Áronhoz kézzel írt leveleiből kiderült, hogy apró részletekig terjedő pontos leírásokat kért barátjától. 

Amikor Pesten, 1957-ben az Emlékezések a hódmezővásárhelyi múzeum alapításáról című kötete megjelent, ebben mondott köszönetet dr. Banner János és dr. Párducz Mihály régészprofesszoroknak, Páhi Ferenc levéltárosnak, továbbá Balogh Sándornak, Varga Józsefnek, Hoitsy Istvánnak, Égető Jánosnak és Benyhe Sándornak, kedves barátainak, akik értékes adataikkal mindig igyekeztek segítségemre lenni, valahányszor kéréssel fordultam hozzájuk - vallotta.

Fölvetődik a kérdés, hogy mi volt az a vonzerő Vásárhelyben, amely a 18. század elejétől máig hat, és mágnesként vonzza magához mind a művészeket, mind a művészlelkű tudósokat? Néhányat fölsorolunk belőle. Amikor egy festő megállt a dűlőúton, szétnyitotta állványát és elkezdte festeni a fehér falu tanyát, a gazda nem kergette el, mint ez más vidékeken gyakran megesett, ahol bizalmatlanul fogadták. Odasétáltak és nézték, hogyan alakul a táj, az épület a papírdeklin. Amikor kiállítás volt a múzeumban, ünneplőbe öltöztek, és bejöttek megnézni. Megeredt a nyelvük és elbeszélték, hogyan építette a házat a nagyapjuk, mikor ültette a gyümölcsfát az apjuk. Kiss Lajosnak csak figyelni kellett, hogy föltáruljon előtte egy olyan eredeti életforma, amelyet ezek az emberek alkottak.

Amikor a néprajzgyűjtő a tanyavilágot vagy a pusztát járta, mindenütt leültették és akármilyen napszak volt, étellel kínálták. Még, ha éppen a munka dandárjában volt is, megálltak, és beszélgetni kezdtek vele. Hazafelé feltöltekezve, kitárult előtte Tornyai János nagy Sömmije, a levegőég és a tavakkal, erekkel tagolt föld. Őselemeink ezek, amelyeket a természettől kaptunk, de itt minden mást szorgos kétkezi munkával kellett megteremteni. Így alakult ki a célszörű szögény embör ahogy Tömörkény, Kiss Lajos és mások nevezték az itt élőket.

Ott élt, munkált, harsogott vagy megpihent a természet, benne a parasztember, amely ebből a televényből vétetett, táplálkozott, és halála után ide tért vissza. De csak a teste, amelyet, amikor a régész a szántó végén ásni kezdett és előkerültek a megbarnult, törékeny csontok, levett kalappal nézett. Ezek földi maradványai voltak, mert lelke ott élt benne a tájban, a tanyában, és továbbadta utódainak. Ez volt az az érték, amelyet Kiss Lajos ebből az utaktól távol eső vidékből magába szívott, és amikor írni kezdett, könyvekben megőrizve szétterített olvasói között.

Óriási szerencséje volt az Atyának. Ő még találkozott és élt parasztokkal, akik a pléhkanalat nem dobták el, amikor a cseréptányéron az egyik széle megkopott, hanem egy téglán a másik felét is lecsiszolták, hogy kapatisztítónak megtegye. Tettüket nem a güzülés, nem a kuporgatás vezette. A szerszámok élete, a hozzájuk tartozó eszközök becsülete sugárzott belőlük. Ezek voltak azok a finomságok, amelyeket Kiss Lajos észrevett, és nem csak leírt, mint általában a tudósok, hanem meg is tudta írni!

Beletartozott abba a világba, amely megteremtette, és máig hordozza a vásárhelyiséget. Egy bizonyos szinten már nem az a fontos, hogy valaki az alkotását mivel fejezi ki, matematikai képletet használ-e, mintázófát vagy tollat vesz kezébe. Az a lényeges, hogy amit ki akar fejezni, az szépmíves legyen, értékkel bírjon, és úgy tegye, hogy másoknak is hasznára váljon.

Így hagyott nyomot Kiss Lajos a magyar néprajz és népművészet egy szeletének megmentésében. Az Atya most is időtlenül ott ül a gondolkodószékben. Nem szól, de szemefénye és lelke sugárzik felénk. Istenem, milyen nagy lélök volt ebben a kis emberben!

 

                                                                                                                          Szenti Tibor

 

 

Boross Géza- Kiss Lajos arcképe (Olajfestmény)

 

 

 

Kiss Lajos és Pásztor János 1906-ban.jpg

 

 

 

Radó Károly- Kiss Lajos mellszobra.jpg


Copyright © Szenti Tibor. Minden jog fenntartva!